ថ្ងៃអង្គារ ១១-ឧសភា-២០២១ ០៥:៤៦:២១ ល្ងាច

Position 1

បុរី ឃុនសេង

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៧ កុម្ភៈ ២០២០ ឯកឧត្តម យ៉ែម ណយ ប្រធាននាយកដ្ឋានមណ្ឌលព័ត៌មាន នៃក្រសួងព័ត៌មាន បាន...

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៧ កុម្ភៈ ២០២០ ឯកឧត្តម យ៉ែម ណយ ប្រធាននាយកដ្ឋានមណ្ឌលព័ត៌មាន នៃក្រសួងព័ត៌មាន បាន...

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៧ កុម្ភៈ ២០២០ ឯកឧត្តម យ៉ែម ណយ ប្រធាននាយកដ្ឋានមណ្ឌលព័ត៌មាន នៃក្រសួងព័ត៌មាន បានឲ្យដឹងថា គណៈកម្មការសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ដែលមានឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជាប្រធាន។


Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14