ថ្ងៃអង្គារ ១១-ឧសភា-២០២១ ០៥:៥២:២៥ ល្ងាច

Position 1

បុរី ឃុនសេង

វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការអប់រំសីលធម៌សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនបានលើគ្រប់វិស័យទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្របច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដើរទន្ទឹមគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរ។

វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការអប់រំសីលធម៌សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនបានលើគ្រប់វិស័យទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្របច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដើរទន្ទឹមគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរ។

វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការអប់រំសីលធម៌សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនបានលើគ្រប់វិស័យទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្របច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដើរទន្ទឹមគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរ។

  • Tags:

Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14