ថ្ងៃអង្គារ ១១-ឧសភា-២០២១ ០៥:៣៧:០៧ ព្រឹក

Position 1

បុរី ឃុនសេង

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៖ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានជំរុញឲ្យមន្រ្តីថ្នាក់ក្រោមត្រូវពង្រឹងសមត្ថិភាពស្នូលការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៖ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានជំរុញឲ្យមន្រ្តីថ្នាក់ក្រោមត្រូវពង្រឹងសមត្ថិភាពស្នូលការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៖ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានជំរុញឲ្យមន្រ្តីថ្នាក់ក្រោមត្រូវពង្រឹងសមត្ថិភាពស្នូលការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់


Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14