ថ្ងៃអង្គារ ១១-ឧសភា-២០២១ ០៥:០៥:៤៨ ល្ងាច

Position 1

បុរី ឃុនសេង

ខេត្តកែប៖ កិច្ចប្រជុំបូកសរុបសភាពការណ៍លទ្ធផលការងារខែ កក្កដា និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកែប

ខេត្តកែប៖ កិច្ចប្រជុំបូកសរុបសភាពការណ៍លទ្ធផលការងារខែ កក្កដា និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកែប

ខេត្តកែប៖ កិច្ចប្រជុំបូកសរុបសភាពការណ៍លទ្ធផលការងារខែ កក្កដា និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកែប


Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14