ថ្ងៃអង្គារ ១១-ឧសភា-២០២១ ០៦:០៣:១០ ល្ងាច

Position 1

បុរី ឃុនសេង

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងយុត្តិធម៍ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងជាផ្លូវការរបស់ប្រធានសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងយុត្តិធម៍ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងជាផ្លូវការរបស់ប្រធានសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងយុត្តិធម៍ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងជាផ្លូវការរបស់ប្រធានសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ

  • Tags:

Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14