ថ្ងៃអង្គារ ១១-ឧសភា-២០២១ ០៥:៣២:៥០ ព្រឹក

Position 1

បុរី ឃុនសេង

ប្រធានាធិបតីចិនលោក ស៊ី ជីនពីង ប្រកាសបើកដំណើរការ ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប BeiDou-3 ប៉ីឌូវស្រ៊ីជាផ្លូវការ

ប្រធានាធិបតីចិនលោក ស៊ី ជីនពីង ប្រកាសបើកដំណើរការ ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប BeiDou-3 ប៉ីឌូវស្រ៊ីជាផ្លូវការ

ប្រធានាធិបតីចិនលោក ស៊ី ជីនពីង ប្រកាសបើកដំណើរការ ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប BeiDou-3
ប៉ីឌូវស្រ៊ីជាផ្លូវការ

  • Tags:

Position 8

Position 13

 

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

Position 14